Region Örebo county Region Örebo county

Vår gemensamma målbild och färdplan

Omställningen till nära vård är ett stort förändringsarbete i hela välfärden. Då är det viktigt att ha en gemensam målbild. För att vi tillsammans ska nå målbilden behöver vi en kompassriktning, en färdplan, med prioriterade satsningar och aktiviteter.

Nära vård målbild

Illustration av målbilden för nära vård i samverkan.

Vår gemensamma målbild

En länsövergripande målbild för Örebro län arbetades fram under 2021. Våren 2022 antogs målbilden av regionen och länets samtliga kommuner. I målbilden lyfts flera punkter som guidar oss i omställningsarbetet. Det handlar dels om hur det kommer att påverka invånarens och medarbetarens upplevelse men också en målbild för hur vi samarbetar.

Målbilden togs fram av en länsövergripande gruppering bestående av förtroendevalda, chefstjänstepersoner och nyckelfunktioner. Även medarbetare, chefer och invånare lämnade in synpunkter via digitala paneler.

Målet med omställningen är att varje person ska kunna få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att personen är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser samt att skapa ett mer samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Färdplan - hur når vi våra mål?

Som hjälp för att lyckas identifiera och prioritera länsgemensamma satsningar och aktiviteter för att vi tillsammans ska nå vår målbild för nära vård behövs en färdplan. 

Färdplanen är vår strategi för att nå målbilden och ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Den innehåller de områden och aktiviteter som vi gemensamt prioriterar att genomföra. Begreppet färdplan använder vi för att symbolisera att omställningen är en gemensam resa som kräver långsiktighet och uthållighet.

Färdplanen gäller under 2023–2026 men är ett levande dokument och kommer att revideras årligen.

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 19, 2024