Region Örebro län Region Örebro län

Barn till föräldrar med psykisk sjukdom får stöd från Kuling

Barn och unga med en förälder eller annan närstående vuxen med psykisk sjukdom är viktiga att uppmärksamma. I Region Örebro län finns verksamheten Kuling. Där jobbar Katarina Gruvaeus som är arbetsterapeut och hon möter många barn som får hjälp och stöd från Kuling.

Kuling finns till för barn och unga och jobbar med att främja deras psykiska hälsa. Det görs bland annat genom samtal och aktiviteter en gång i veckan i barn- och ungdomsgrupper.

– Vår målgrupp är barn från förskoleklass, vi har sedan ingen övre åldersgräns, berättar Katarina Gruvaeus från Kulings stödgruppsverksamhet. Vi arbetar främst med stödgrupper för barn och föräldrar, men har även i begränsad mån möjlighet att ge individuellt stöd vid behov.

Katarinas fem tips på hur man kan bemöta barn med en förälder med psykisk sjukdom:

  • Våga fråga hur barnet mår och har det hemma. Om barnet inte svarar första gången – fortsätt fråga vid flera tillfällen och finns till hands!
  • Avlasta barnet i att det inte är hens fel och ansvar att föräldern är sjuk.
  • Berätta att det är vanligt att ha en förälder med psykisk sjukdom (3-4 barn i varje klass).
  • Påminn barnet att det är ok att känna alla känslor.
  • Sist men inte minst – visa att du bryr dig eller hjälp barnet att komma i kontakt med någon vuxen som hen kan prata med.

Kulingfoto Katarina.jpg

Katarina Gruvaeus som är arbetsterapeut och jobbar på Kuling där hon möter många barn som får hjälp och stöd. 

Träffarna anpassas för barnen

För att komma till Kuling krävs ingen remiss – kontakt tas istället via telefon eller mejl direkt till verksamheten.

– Vem som helst kan höra av sig till oss, både vårdpersonal, skolpersonal och så vidare, men självklart även familjerna själva, säger Katarina.

På barn- och ungdomsträffarna hålls korta föreläsningar utifrån olika teman. Innehållet och informationen är anpassat för barnen som går i gruppen, både utifrån ålder och de diagnoser barnens föräldrar har. Utöver föreläsningarna gör de olika övningar med hjälp av att rita eller pyssla, gör rollspel eller charader. Även filmtittande, att läsa böcker eller leka hör träffarna till.

Finns stöd att få online

Utöver de fysiska träffarna kan barn och unga hitta stöd på internet. Där finns webbsidan kuling.nu som är en informationssida och en mötesplats för unga som har en förälder med psykisk sjukdom.

– På sidan finns lättillgänglig information om olika psykiska sjukdomar samt tips och stöd kring hur de kan hantera sin situation, förklarar Katarina. Där finns också ett forum där de kan dela med sig av sina tankar till andra i samma situation.

Arbetar för att sprida kunskap till vårdgrannar

Medarbetarna på Kuling tycker att det är viktigt att sprida kunskap om hur det påverkar barn och andra närstående när en anhörig har en psykisk sjukdom.

– Vi på Kuling arbetar aktivt för att våra vårdgrannar ska vara uppdaterade om vår verksamhet. Detta för att personerna som möter barn och familjer i sitt dagliga arbete ska uppmärksamma de här familjernas behov och förmedla information om oss. Vi åker gärna ut för att informera om vår verksamhet till vårdgrannar, till exempel socialtjänst, skola och frivilligorganisationer.

Stödgrupp för föräldrar

Utöver barn- och ungdomsgrupperna finns det två slags föräldrastödsgrupper också. Dels för föräldrar som lever med psykisk ohälsa och som bor i Örebro län men också för vuxna som lever och har barn tillsammans med någon som är drabbad av psykisk ohälsa.

– På gruppträffarna får föräldrarna stöd i sitt föräldraskap och kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar föräldraskapet. Deltagarna kan utbyta erfarenheter med andra föräldrar, säger Katarina Gruvaeus avslutningsvis.

Bakgrund

Kuling drivs av psykiatrin i Region Örebro län och är en stödgruppsverksamhet som vänder sig till barn och familjer där en eller båda vårdnadshavarna har en psykisk sjukdom. Kuling finns för familjer i hela Örebro län. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna.

Så här är Kulings stödgrupper är upplagda:

• Barn- och ungdomsgrupperna träffas terminsvis en gång i veckan.

• Vid varje tillfälle arbetar man utifrån olika teman med syfte att stärka barnets förståelse över sin livssituation, ge kunskap om psykisk sjukdom och se att barnet inte är ensam om att ha en förälder med psykisk sjukdom.

• Föräldrastödsgrupperna arbetar liknande med teman men träffas färre tillfällen (8-10 gånger). Föräldrastödsgrupperna är även uppdelade utifrån en grupp för föräldrar med diagnos och en där man är närståendeförälder.

På kuling.nu kan du läsa mer om deras verksamhet. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 juni 2023