Region Örebro län Region Örebro län

Här är dietisterna som stöttar i nutritionsrelaterade frågor

På Dietist direkt, som har funnits sedan mars 2022, jobbar dietisterna Emma Wallin och Pia Rigdal. Dietist direkt är en stödfunktion och Emma och Pia stöttar medarbetare på primärvårdsnivå i kommunernas och regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen.

Pia Rigdal till vänster och Emma Wallin till höger är dietisterna som stöttar medarbetare i Örebro läns kommuner och region.

Att få i sig vad som är rätt näring för varje individ kan minska risken för vissa sjukdomar och kan förebygga ohälsa. För att hjälpa patienter även med hur de ska tänka kring kost och näring kan sjukvårdpersonal ta stöd av Dietist direkt. De erbjuder utbildning och rådgivning till medarbetare på primärvårdsnivå inom Örebro läns kommuner och Region Örebro län i nutritionsrelaterade frågor och stöd kring förskrivningar och produkter.

Dietist direkt utgör en stödfunktion till legitimerad sjukvårdspersonal anställd av kommunerna samt Region Örebro län. Dietisterna finns tillgängliga som stöd i generella nutritionsfrågor och basal nutritionsbehandling.

Arbetar inom tre områden

Sedan början av 2023 jobbar de legitimerade dietisterna Emma Wallin och Pia Rigdal på Dietist direkt. De arbetar inom tre områden; rådgivande, uppsökande och utbildande.

– När det kommer till rådgivning kan vi till exempel ge råd till en sjuksköterska som har en patient med dysfagi, alltså sväljsvårigheter, förklarar Emma Wallin. Vi kan vara behjälpliga med att ge information kring nutritionsrelaterade frågor samt vara ett bollplank i patientarbetet runt nutritionen. Vi kan guida i förskrivningsprocessen av kosttillägg.

– Vi tar också fram utbildningar för legitimerad personal som ska förskriva kosttillägg, säger Pia Rigdal. Det är så vår uppdragsbeskrivning ser ut idag men den kan förändras utifrån verksamheternas behov.

Uppsökande verksamhet

För Emma och Pia ingår det också i arbetet att besöka länets vårdcentraler och kommuner.

– Vi har uppsökande verksamhet där vi besöker länets vårdcentraler och kommuner där vi presenterar hur vi kan stötta dem i arbetet med nutritionsvårdsprocessen enligt överenskommelsen som finns mellan Region Örebro län och länets kommuner.

Legitimerad sjukvårdspersonal på primärvårdsnivå kan kontakta Dietist direkt via telefon eller mejl och få rådgivning. 

Bakgrund

Vad är Dietist direkt?

Sedan mars 2022 har Dietist direkt funnits. Dietist direkt är en stödfunktion som finansieras av Region Örebro län och länets 12 kommuner. De ger utbildning samt rådgivning till legitimerad personal på primärvårdsnivå och kan ge råd inom nutritionsrelaterade frågor och stöd kring förskrivningar och produkter. Dietist direkt fungerar även som en stödfunktion till verksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen. Här hittar du Dietist direkts sida med mer information samt kontaktuppgifter.

Utbildning för dig som ska förskriva kosttillägg

Nu erbjuds en fördjupad utbildning av nutritionsvårdsprocessen för sjuksköterskor, läkare och dietister som ska förskriva nutritionsprodukter som subventioneras av Region Örebro län. Utbildningen är digital och kan göras på distans. Den är uppdelad i fyra delar. Här kan du läsa mer om utbildningen.  

Omställning nära vård

Dietist direkts arbete är i linje med omställningen som pågår till en mer nära vård. Den nära vården handlar om att vi behöver arbeta än mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här kan du läsa mer om omställning nära vård – vi skapar hälsa tillsammans

Begrepp

Vad är nutritionsvårdsprocessen?

Det är en process bestående av en riskbedömning och utredning av nutritionsproblem och därefter åtgärder och behandling samt uppföljning och utvärdering av dessa. Nutritionsvårdsprocessen är en del av en god, nära och patientsäker vård.

Vad är basal nutritionsbehandling?

Basal nutritionsbehandling är nutritionsbehandling som kan ordineras av legitimerad personal med basal nutritionskompetens.

Vad är specialiserad nutritionsbehandling?

Specialiserad nutritionsbehandling är nutritionsbehandling som kan ordineras av legitimerad personal med specialiserad nutritionskompetens, alltså dietister och vissa läkare.

Överenskommelse om nutritionsvårdsprocessen

 I samverkan mellan Örebro läns 12 kommuner och Region Örebro län finns en överenskommelse om nutritionsvårdsprocessen. Här kan du läsa överenskommelsen om nutritionsvårdsprocessen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2023