Region Örebro län Region Örebro län

Vi stärker barns rätt till god hälsa från födseln

Redan innan ett barn föds sker insatser som förutser att barnet får en god hälsa. Det handlar om insatser som till exempel barnavård på vårdcentraler och senare förskolans viktiga roll.

Barn som leker

Örebro läns tolv kommuner, regionen och andra aktörer arbetar för att se till att alla barn får en god hälsa. Vi finns där för familjerna, gör tidiga insatser och ger barnen och deras vårdnadshavare det stöd och verktyg som kan behövas.

I Örebro län har vi flera exempel på hur aktörer tillsammans arbetar för barn och vårdnadshavares bästa och för att ge dem rätt förutsättningar för god hälsa. På den här sidan kan du läsa mer om våra samarbeten och hitta inspiration och exempel.

Barn blåser bubblor.

Familjeträffen i Askersund

Familjeträffen är en mötesplats där familjen, förskolan/skolan och individ- och familjeomsorgen samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling. Familjeträffen är till för alla kommunens barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer.

Barnverksamhet på Kumla Bibliotek. På bild Karla, dotter till Ida Blomqvist.

Bokstart Örebro län - alla barn har rätt till språk

Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Det bygger på samverkan mellan flera aktörer. Bland annat aktörer inom Region Örebro län som biblioteksutveckling, Barnhälsovården, Logopedin men också folkbiblioteken i Örebro läns 12 kommuner. Bokstart Örebro län når även familjecentralers öppna förskolor samt förskolorna genom kommunernas arbete med Bokstart eller liknande.

Barn sitter på golv på bibliotek bland bokhyllor och drar ut en bok från en bokhylla.

Föreläsning: Barns första tusen dagar och betydelsen för hälsan

Den 23 mars kom Gunilla Lönnberg från forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet och höll en föreläsning om barns tusen första dagar. Gunilla tar upp betydelsen av de första tusen dagarna för livslång hälsa, hur arv och miljö spelar in och hur vi kan ta den kunskapen i beaktande i samhällsplanering och folkhälsoarbete.

Region Örebro läns digitala mottagning för barn och unga. Exempel på nära vård. En sjuksköterska har videomöte.

Sjuka barn kan träffa en sjuksköterska – utan att åka hemifrån

På den digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år arbetar regionanställda barnsjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor. Prickar, hosta, feber, andningsbesvär och ögoninfektioner är exempel på åkommor där man med fördel kan boka in videosamtal på rådgivningen.

Bibliotek, USÖ, Böcker, bok, låna

Läsvecka på förskolorna i Ljusnarsberg

I syfte att främja läsning och lyfta fram läsningens betydelse för barns språkutveckling har förskolorna i Ljusnarsberg haft en temavecka - en läsvecka. Alla förskolor i kommunen har haft aktiviteter ned koppling till läsning. Det har även lånats ut bokpåsar med boktips som föräldrar kunnat låna hem.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024