Region Örebro län Region Örebro län

Gränsöverskridande fadderskap – när något enkelt ger mycket

Gränsöverskridande fadderskap syftar till att vi ska bli allt bättre på att ”bygga broar” mellan vårdgivare. Syftet är att öka förståelsen och skapa förutsättningar för relationsbygge och en trygg och säker vård och omsorg för dem vi är till för. Och visst har det hänt saker sedan starten för åtta år sedan.

– Gränsöverskridande fadderskap suddar ut begreppen vi och dem och skapar förståelse för varandra. Det gör att vi ser varandras perspektiv, säger Lena, utskrivningssamordnare inom psykiatrin och en av dem som deltar i träffarna.

Representationen i gruppen är från de fyra kommunerna i norra länsdelen, den somatiska likväl som den psykiatriska öppen- och slutenvården samt akut och ambulans i norr. Personerna som deltar har en nyckelroll i in- och utskrivningsprocessen och/eller en samordnande funktion.

Fadderskap Sammansatta bilder.jpg

Bild till vänster: Margareta Andersson. Bild till höger, från vänster: Sandra Alt, Martina Svensson och Jenny Larsson utbyter erfarenheter och tankar.

Här är mötet fokus, då det handlar om att få en ökad förståelse och inblick i en annan verksamhet än den man själv kommer ifrån. Viktigt med träffarna är också att få ett ansikte på dem man samarbetar med.

Värdefulla möten

Starten skedde 2015 och handlade initialt just om ett fadderskap mellan några få. Behovet att involvera fler aktörer och fler nyckelpersoner har dock gjort att forumet vuxit för varje år. Idag ses gruppen en gång per termin och omfattar drygt 30 personer.

Och visst är det värdefullt att ses.

– Vi får otroligt bra inputs och goda exempel på allt som görs runt omkring. Man vill bara ta alla guldkorn-grejer från allas verksamheter och stoppa in i sin egen, säger Linn, som är vårdsamordnare vid Nora vårdcentral.

Kerstin i utskrivningsteamet i Lindesberg är inne på samma linje:

– Det handlar om att utbyta erfarenheter, få tips och få styrka i sitt arbete även med sånt som inte alltid fungerar bra. 

Vikten av ökad förståelse underlättar också i det vardagliga arbetet.

– Man får ett ansikte på utskrivningssamordnaren på slutenvården, och får en ökad förståelse för varandras situation då man kan ha en öppen dialog, säger Lena, koordinator Hällefors.

Gott betyg åt forumet

Den 4 maj i år, 2023, genomförde nuvarande samverkansledare Linda Samuelsson sin sista träff med gänget. Efter inspiration från mobila stroketeamet, ambulansen, Ljusnarsbergs processledare för nära vård och dialog i mindre grupper så avslutades träffen med en utvärdering. Den gav mycket gott betyg åt fadderskapet. 

– Det är fantastiskt glädjande att se vilket värde och vilka känslor detta forum skapar! Jag tror många gånger att det är i det enkla som vi kan skapa det stora...i alla fall har denna grupp bevisat det gång på gång, konstaterar Linda.

fadderenkät.jpg

På bilden syns en del av en fadderenkät. 

Uppskattas även av patienterna

Att de som deltar upplever det värdeskapande är förstås en viktig faktor men då gruppens syfte ytterst är att skapa trygg och säker vård för dem vi är till för, blir resultatet från vård- och omsorgskollen* av än större betydelse. 

Mellan februari och april i år svarade hela 87 procent av de tillfrågade patienterna i norra länsdelen ja på frågan om de känner sig trygg med sina vård- och omsorgskontakter.

Motsvarande siffra för hela länet var 80 procent och i riket som helhet upplever 77 procent att de är trygga med sina vård- och omsorgskontakter.

Bra kan alltid bli bättre och det är något som gränsöverskridande fadderskapsgruppen kommer fortsätta med att vilja bli, även framöver!

 

*Vård- och omsorgskollen
Ett trygghetsskapande samtal som möjliggör uppföljning. Samtalet fokuserar på personens upplevelse av trygghet och erfarenhet av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning inom vård och omsorg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2023