Region Örebro län Region Örebro län

Varför nära vård?

Idag ser vi att vårdbehovet har förändrats. Befolkningen lever längre och många med kroniska sjukdomar som tidigare inte gick att bota. I förhållande till behovet är vården idag allt för sjukhusberoende och ofta reagerar vi först när något har hänt. Istället behöver vi hitta nya, proaktiva, effektiva och samordnade vårdformer och sätt att arbeta hälsofrämjande. Med nya arbetssätt kan vi bli mer resurseffektiva vilket leder till en bättre arbetsmiljö.

Äldre kvinna med mobiltelefon

Nationellt står vi inför en förändrad ålderssammansättning i befolkningen. Vi kommer att bli färre i arbetsför ålder och betydligt fler över 80 år. Den demografiska förändringen innebär stora utmaningar i att finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det är nödvändigt att tänka i nya banor och ta in nya arbetssätt.

God hälsa – en viktig förutsättning

Vi behöver jobba långt mer hälsofrämjande, proaktivt och rehabiliterande – inom vården såväl som i exempelvis skolan. Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i länet, och det innebär bland annat att jämlik hälsa inte är detsamma för alla.

Men varför ska vi göra det? En viktig förutsättning för lokal, regional och nationell tillväxt är att vi har en befolkning med god hälsa.

En god hälsa ökar chansen för fler levnadsår och mindre sjukfrånvaro, vilket ökar utbudet av arbetskraft i samhället. Genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande behöver mindre av samhällets resurser att gå till vård och omsorg.

Nära vård handlar inte bara om den medicinska vård vi får på sjukhus eller andra vårdinstanser. Vård handlar också om vad vi gör själva – för oss själva. I omställningen till nära vård kan den enskilda personen vara delaktig i sin vård och hälsa. Det finns stöd att få från Region Örebro län och länets kommuner. Genom att den enskilda personen får de verktyg som kan tänkas behövas för egenvård kan vi finnas där för de som behöver oss.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter

En annan faktor till varför vi ställer om är för att vi ställer allt högre krav på våra välfärdstjänster. Många människor kan ta ett större egenansvar gällande sin hälsa genom exempelvis digitala möjligheter.

För att klara av framtidens utmaningar kan digitala medel nyttjas till en allt högre grad. Vi behöver bli bättre på att skapa förutsättningar för hållbara arbetsplatser och ta tillvara på den kompetens som finns i våra verksamheter. Digitalisering kan vara ett stöd i att ställa om. När vi får till förändringar och förflyttningar kommer vi att hitta nya sätt att arbeta på vilket kan leda till att vi kan använda våra resurser på förändrade sätt och räcka till för fler. 

Här kan du läsa mer om digitala möjligheter som stöd i den nära vården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024