Region Örebro län Region Örebro län

Vi skapar en delaktig och trygg vuxen befolkning

I Örebro län ska våra invånare ha möjlighet att kunna ta ansvar för sin egen hälsa och kunna bli erbjuden en god, nära och jämlik vård. Genom att vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att förbättra folkhälsan kan vi bidra till att skapa goda livsmiljöer och då förebygga den psykiska och fysiska ohälsan. Det bidrar till ett minskat behov av tjänster av kommunerna och regionen.

Landningssida vuxen.png

I omställningen till en god och nära vård behöver vi lyfta våra invånares förmågor, inte bara våra behov. De personer som kan vara delaktiga och aktiva i sin vård och omsorg ska få vara det. Det kan leda till att persponen blir en mer aktiv medskapare istället för en passiv mottagare av vården och omsorgens tjänster.

Stöd kring levnadsvanor

Idag vet vi att våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Många av oss kan i vår yrkesroll ge stöd till goda levnadsvanor genom att arbeta med hälsofrämjande hälso- och sjukvård och omsorg. Med stöd och samordning kring invånaren kan vi skapa en trygghetskänsla hos individen som inte faller mellan huvudmän. En trygg och hälsosam befolkning behöver mindre tjänster av kommun och region.

I Örebro län gör vi mycket för att skapa hälsa tillsammans för bra och friska levnadsår. På den här sidan kan du hitta inspiration och goda exempel på insatser vi gör för en god och nära vård. 

Promenad vid Rynningeviken, Örebro personer är ute och går längs med vattnet två personer går med hundar.

Hälsa och livsstil - råd och tips att ge

För länets invånare som vill göra förändringar för att bibehålla och förbättra sin hälsa finns en webbsida med samlade råd och tips. Sidan har uppdelade kategorier; Alkohol, fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa, stress och sömn samt tobak och nikotin. I varje kategori finns det råd och tips om vad personen i fråga kan göra själv samt vilket stöd som finns att få från hälso- och sjukvården.

Vårdpersonal samtalar med kvinna.

Riktade hälsosamtal främjar god hälsa

Vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg erbjuds riktade hälsosamtal till invånare det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Det är ett svenskt koncept för att skapa en god, mer jämlik och hållbar hälsa där invånarna ges en bättre bild av sin hälsa.

Bild på ett par bebisfötter

Samverkan för stöd till föräldrar – med individen i fokus

På Vuxenrehabiliteringen i Region Örebro län träffar medarbetarna föräldrar med kognitiva svårigheter. Men det är inte bara de som jobbar på vuxenhabiliteringen som träffar dem. Därför är det viktigt att samverka med andra verksamheter både inom Region Örebro län samt länets kommuner för att kunna ge ett bra stöd.

Rödhårig kvinna som cyklar.

Digitala levnadsvanemottagningen

Möter du invånare som vill ändra sina levnadsvanor? Med Region Örebro läns digitala levnadsmottagning kan personer som behöver få stöd till att förändra sina levnadsvanor kring tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet. Personen i fråga bör vara motiverad till förändring, beredd att ta eget ansvar och ha ett stabilt hälsotillstånd.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juli 2024