Region Örebro län Region Örebro län

Vad är viktigt när jag är äldre?

I dag kan vår befolkning leva längre och ha fler friska levnadsår till följd av sjukvårdens utveckling. Den äldre befolkningens behov är i förändring och vi behöver justera våra verksamheter och arbetssätt för att ge stöd på ett främjande och rätt sätt.

Landningssida äldre.png

I takt med att vi åldras ökar risken för sjukdomar och andra åkommor, fysiska som psykiska. Andelen individer som är sjuka är högre bland äldre invånare än yngre. Men idag kan vi överleva tidigare dödliga sjukdomar och många lever längre.

Den fjärde åldern

I och med att många får fler levnadsår och där med blir äldre än tidigare decennier har även synen på vilka som är äldre förändrats. När vi åldras förändras våra förutsättningar och vad vi själva klarar av. Men det går att se en förändring i hur pigga och friska den äldre befolkningen är idag. Många kan idag leva ett tryggt och självständigt liv många år.

När de behöver stöd, vård och omsorg ska kommunerna och regionen kunna erbjuda en sammanhållen sådan. För att kunna ge en god och nära vård är helheten och samordning av stor vikt – att individen är i fokus och kan känna sig både delaktig och trygg. Individen ska bli lyssnad på och känna att den tas på allvar oavsett ålder.

Hur kan jag klara mig så länge som möjligt själv?

I Region Örebro län arbetar vi för äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv. När det behövs ska vi erbjuda en sammanhållen vård och omsorg.

Vi arbetar och utvecklar våra arbetssätt för äldres hälsa på många olika sätt inom många olika verksamheter. På den här sidan kan du hitta inspiration och goda exempel på hur vi i Örebro län arbetar för nära vård för våra äldre.

Föreläsning, en person står och pratar till en publik. Personen håller en microfon.

Samverkan för äldre på seniorkollo

Region Örebro län och Lindesbergs kommun samarbetar för att förebygga fallskador. I slutet av augusti anordnades seniorkollo för invånare i Lindesbergs kommun. Då bjöds Region Örebro läns specialistfysioterapeut Jenny Forsberg in för att föreläsa om balansträning.

Tandläkare sitter och pratar med en patient.

Så jobbar Folktandvården för god munhälsa genom hela livet

I Region Örebro län arbetar Folktandvården hälsofrämjande med länets alla invånare. En del av det arbetet är verksamheten Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM). KCÄM arbetar med alla typer av frågor kring äldres munhälsa och tandvård. Alla länsinvånare som är 75 år eller äldre erbjuds ett kostnadsfritt munhälsosamtal per telefon med en av Folktandvårdens legitimerade tandhygienister.

Två personer syns, den till vänster står på ett ben och övar balansen, personen till höger stöttar den balanserande personen. Förebygger fallskador, en del av omställning nära vård i Region Örebro län.

Specialistfysioterapeuten tipsar: Så kan du uppmärksamma ökad fallrisk

Sex frågor att ställa till patienten som kan förebygga fallskador - specialistfysioterapeuten Jenny Forsberg som jobbar i Region Örebro län har listat frågor som forskning visar att vårdpersonal kan ställa för att upptäcka fallrisk och utifrån det hjälpa. "Forskning visar att man kan förebygga hälften av alla fall med rätt insatser.", säger Jenny Forsberg.

Äldre kvinna sitter i en soffa med knäppta händer framför munnen och kollar åt sidan.

5 miljoner till forskning om psykisk ohälsa hos äldre

En stor folkhälsoutmaning är depression hos äldre. Behovet är stort av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. I en studie ska forskarna utvärdera effekten av telefonbaserad beteendeaktivering, som handlar om att öka lustfyllda och meningsfulla aktiviteter och därigenom minska depression. Det kan vara både fysisk och social aktivering.

äldre kvinna som tränar yoga

Fem enkla övningar att göra hemma vid smärta och ledvärk

Möter du personer med smärta och ledvärk? Artros är en vanlig orsak till inaktivitet vilket inte gör smärtan bättre. Att inte röra på sig är en riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa. Region Örebro län erbjuder en digital artrosskola med övningar individen kan göra själv innan de söker vård. Regionen har också tagit fram fem videoklipp med övningar som kan göras för att mildra smärta, öka balans och stärka höften.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juni 2023