Region Örebro län Region Örebro län

Vad är viktigt när jag är äldre?

Idag kan vår befolkning leva längre och ha fler friska levnadsår till följd av sjukvårdens utveckling. De behov som den äldre befolkningen har förändras och det är nödvändigt att anpassa våra metoder och tjänster för att erbjuda stöd på ett främjande och lämpligt sätt.

Landningssida äldre.png

I takt med att vi åldras ökar risken för sjukdomar och andra åkommor, fysiska som psykiska. Förekomsten av sjukdomar är högre bland äldre medborgare än bland yngre. Trots det kan vi idag överleva sjukdomar som tidigare var dödliga, vilket möjliggör att fler lever längre.

Den tredje och fjärde åldern

I och med att många får fler levnadsår än tidigare decennier har även synen på vilka som är äldre förändrats. När vi åldras förändras våra förutsättningar och vad vi själva klarar av. Men det går att se en förändring i hur pigga och friska den äldre befolkningen är idag. Många kan idag leva ett tryggt och självständigt liv många år.

Tiden efter pensionering brukar kallas för den tredje åldern – åren mellan arbetslivet och den tid individen kan bli beroende av stöd i vardagen. Hur vi åldras är olika för alla. Många i den tredje åldern kan själva påverka sin hälsa, även om en del saker kan bero på miljö och tidigare vanor. I den tredje åldern kan vi som jobbar med äldre göra förebyggande och främjande insatser för att individen ska få många friska levnadsår.

Den sista tiden i livet, den tid då många blir beroende av stöd för att klara sig, kallas den fjärde åldern. När våra invånare behöver stöd, vård och omsorg ska kommunerna och regionen kunna erbjuda en sammanhållen sådan. För att kunna ge en god och nära vård är helheten och samordning av stor vikt – att individen är i fokus och kan känna sig både delaktig och trygg. Individen ska bli lyssnad på och känna att den tas på allvar oavsett ålder.

Att klara sig själv så länge som möjligt

I Örebro län arbetar och utvecklar vi våra arbetssätt för äldres hälsa på många olika sätt inom många olika verksamheter. På den här sidan kan du hitta inspiration och goda exempel på hur vi i Örebro län arbetar för nära vård för våra äldre.

Dansande seniorer

Seniorvår håller seniorer aktiva

I Örebro kommun arbetas det på många olika sätt för att hålla seniorer aktiva och i rörelse. Bland annat med seniorvår som innebären mängd aktiviteter för kommunens äldre invånare. Under våren anordnas olika aktiviteter med fokus på dans, sång och målning.

Fyra seniorer är ute i en skog och promenerar. Det tycks vara höst för löven är orangea. Personerna ler och är glada.

Cherries-modellen: Så arbetas det i Laxå för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre

Under ett treårigt projekt har den så kallade Cherries-modellen testats i Laxå. Cherries-modellen syftar förbättra hälso- och sjukvårdssystemet genom att låta invånare vara med i processer. I Laxå har fokus varit på främjande och förebyggande för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Det här har gjorts i samverkan mellan Laxå kommun, Region Örebro län och civilsamhället.

Äldre kvinna cyklar på motionscykel med en tv-skärm framför sig.

Forskning om virtuell cykling för äldre

Många av våra äldre som bor på vård- och omsorgsboenden i Sverige är fysiskt inaktiva. ”Vi vill undersöka om virtuell cykling kan öka deras livskvalitet”, säger forskaren Mialinn Arvidsson Lindvall vid Region Örebro län.

Äldre man med mobiltelefon

Askersunds kommun inspirerar till att ställa om

Askersund bjuder på ett flertal exempel på hur man ställer om och utvecklar sina arbetssätt för att klara av samhällets förändringar. Läs om hur serviceassistenterna Frida och Dana ger service och avlastar undersköterskorna och hur teknik kan ge trygghet.

Föreläsning, en person står och pratar till en publik. Personen håller en microfon.

Samverkan för äldre på seniorkollo

Region Örebro län och Lindesbergs kommun samarbetar för att förebygga fallskador. I slutet av augusti anordnades seniorkollo för invånare i Lindesbergs kommun. Då bjöds Region Örebro läns specialistfysioterapeut Jenny Forsberg in för att föreläsa om balansträning.

Tandläkare sitter och pratar med en patient.

Så jobbar Folktandvården för god munhälsa genom hela livet

I Region Örebro län arbetar Folktandvården hälsofrämjande med länets alla invånare. En del av det arbetet är verksamheten Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM). KCÄM arbetar med alla typer av frågor kring äldres munhälsa och tandvård. Alla länsinvånare som är 75 år eller äldre erbjuds ett kostnadsfritt munhälsosamtal per telefon med en av Folktandvårdens legitimerade tandhygienister.

Två personer syns, den till vänster står på ett ben och övar balansen, personen till höger stöttar den balanserande personen. Förebygger fallskador, en del av omställning nära vård i Region Örebro län.

Specialistfysioterapeuten tipsar: Så kan du uppmärksamma ökad fallrisk

Sex frågor att ställa till patienten som kan förebygga fallskador - specialistfysioterapeuten Jenny Forsberg som jobbar i Region Örebro län har listat frågor som forskning visar att vårdpersonal kan ställa för att upptäcka fallrisk och utifrån det hjälpa. "Forskning visar att man kan förebygga hälften av alla fall med rätt insatser.", säger Jenny Forsberg.

Äldre kvinna sitter i en soffa med knäppta händer framför munnen och kollar åt sidan.

5 miljoner till forskning om psykisk ohälsa hos äldre

En stor folkhälsoutmaning är depression hos äldre. Behovet är stort av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. I en studie ska forskarna utvärdera effekten av telefonbaserad beteendeaktivering, som handlar om att öka lustfyllda och meningsfulla aktiviteter och därigenom minska depression. Det kan vara både fysisk och social aktivering.

äldre kvinna som tränar yoga

Artrosskola, fysiskt eller digitalt

Möter du personer med smärta och ledvärk? Artros är en vanlig orsak till inaktivitet vilket inte gör smärtan bättre. Att inte röra på sig är en riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa. Region Örebro län erbjuder en digital artrosskola med övningar individen kan göra själv innan de söker vård. Regionen har också tagit fram fem videoklipp med övningar som kan göras för att mildra smärta, öka balans och stärka höften.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024