Region Örebro län Region Örebro län

Generation Pep - förskola

Som en del av nära vårdomställningen i Örebro län genomförs en mat- och rörelsesatsning i länets förskolor. Tillsammans vill vi öka förutsättningarna för jämlikhet i hälsa genom att stödja förskolor i den del av deras uppdrag som handlar om fysisk aktivitet och goda matvanor. Uppdragsgivare är kommunerna i Örebro län tillsammans med Region Örebro län. Projektet leds av RF-SISU Örebro län i samarbete Generation Pep.

Generation_Pep_Folkrörelse_Logo_BLACK.png

Generation Pep - förskola

Syftet med mat- och rörelsesatsning i förskolan är att skapa ökade förutsättningar för jämlikhet i hälsa genom att stödja förskolor i den del av deras uppdrag som handlar om fysisk aktivitet och god kost.

Målet är att under projekttiden ska minst en förskola per kommun fått ett aktivt och operativt stöd i sitt arbete med fysisk aktivitet och kost. Vilken eller vilka förskolor som prioriteras bestäms av kommunerna, men beslutet ska tas utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Utöver den riktade insatsen kommer samtliga förskolor i länet att kontinuerligt erbjudas inspiration och kunskap i sitt arbete, exempelvis via månadsbrev och generella föreläsningar om fysisk aktivitet och/eller kost. Dessa länsövergripande utbildningar kommer främst att ske digitalt.

Lärdomar från projektet ska dokumenteras och paketeras för att kommuner och förskolor på ett enkelt sätt själva ska kunna göra ett liknande arbete efter projekttiden.

Bakgrund

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som grundades i juli 2016. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom Generation Pep står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Pep vill att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Deras arbete utgår från Barnkonventionen, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2023). Generation Pep har en rad olika verktyg som stödjer olika aktörer i arbetet för ökad fysisk aktivitet och god kost.

Goda levnadsvanor (fysisk aktivitet och kost) för barn och unga är ett område som prioriterats av Örebro läns kommuner inom ramen för omställningsarbetet till nära vård i vår region. Målsättningen är att öka den fysiska aktiviteten och förbättra matvanorna hos barn och unga. Att dessa områden är viktiga visas i både nationell och regional statistik. Exempelvis visar Generation Pep:s årsrapport att endast tre procent av barnen i Sverige når myndigheternas rekommendationer vad gäller fysisk aktivitet och kost.

För att skapa en förbättring av ungas fysiska aktivitet och matvanor är det avgörande att verksamheter som möter barn och unga, samt de miljöer där barn och unga vistas blir mer stödjande. Trots att det sker främjande insatser inom många olika områden är det tydligt att insatserna inte når alla barn i lika hög utsträckning. Det saknas bland annat vissa riktade insatser och de insatser som erbjuds behöver också riktas dit de bäst behövs. Utifrån detta fattades beslut om att med Nära vård-medel stärka nedanstående insatser:

  1. Att stödja förskolor i länet i deras arbete med fysisk aktivitet och kost.
  2. Att stödja Örebro läns kommuner i att vara en del av Generation Pep:s satsning Pep Kommun 2.0.

Pep kommun 2.0

År 2021 startade Generation Pep pilotprojektet Pep Kommun. I projektet har Generation Pep tillsammans med sex kommuner arbetat för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De har fokuserat på följande sju teman:

  • Skol- och förskolebaserade program
  • Aktiv transport
  • Hälsofrämjande matmiljöer
  • Barnrättsperspektivet – barns rätt till hälsa
  • Hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Idrotts och fritidsaktiviteter för alla.

Kommuner som ingår i projektet väljer själva vilket eller vilka teman de vill fördjupa sig i och kan både ta stöd av Generation Pep och de andra kommunerna som ingår i projektet.

Under 2023 togs beslutet att gå vidare till nästa steg i processen och bjuda in fler kommuner att delta, vilket har öppnat för Örebro läns kommuner att bli en del av det som heter Pep kommun 2.0.

Syftet med Örebro län som part i Pep kommun är att stärka kommunernas arbete med fysisk aktivitet och kost på en kommunövergripande nivå med Generation Pep:s verktyg som utgångspunkt.

Målet är att under projekttiden ska samtliga kommuner i länet ha erbjudits stöd och insatser, baserat på kommunens egna önskemål och behov, utifrån ett eller flera av de aktuella temana i Pep kommun.

Koordinatorn för arbetet deltar aktivt på nätverksmöten i Pep kommun för Örebro läns kommuners räkning och återrapporterar lärdomar till kommunerna.

Lärdomar från projektet ska löpande dokumenteras och en specifik överlämning per kommun ska ske efter projekttiden för att de ska kunna fortsätta med arbetet

Kontakter

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 maj 2024